Giải phóng năng lượng PIV

Giải phóng năng lượng PIV – GIẢI PHÁP:Chia sẻ ,hóa giải (đồ lại)

I/Xác định:

Giải phóng Piv hình 01

                            Đạo

-Tôn giáo và Đạo: Tôn giáo mới chỉ là cánh cửa vào Đạo chớ chưa phải Đạo,Đạo chỉ có Một. Đạo là nguyên lý âm dương ….”..Ai cũng biết điều trọng yếu trong xã hội Việt Nam ta là Tổ phụ là Nguồn cội của các tôn giáo….” đã có hơn 4000 năm Văn hiến.

-Sống = tu hành = tâm linh …là trở lại Tự nhiên …chính là sự Chân thật ,thể hiện đạo đức tinh thần qua hành tàng hiện hửu đối đãi ăn ở đời…lộ diện không chối cải được.Ở con người “vốn có Phật tánh”=giác .”nhân vi sơ tánh bổn thiện”,ai cũng có cơ hội và đứng vào hàng Tam tài (Trời đất người) …một khi gắn kết với Nguồn cội.

-Cụ thể trong “Phương Tu Đại Đạo”là nền tảng căn bản gần gũi nhất(điểm xuất phát) ở trong chính mình đối với người thân gia đình (phận làm cha,làm vợ,làm anh ,làm em.làm rễ….)là Đạo nhơn luân…(từ huyền sử con rồng cháu tiên ,qua ca dao tục ngữ… khi ý thức :Sanh con rồi mới sanh cha,sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông…) lan tỏa ra bên ngoài chính la trật tự xã hội,đó là Tu nhơn (biết được mình và thắng được chính mình) không còn mơ hồ ảo tưởng ngộ nhận nữa….,là góp phần tạo dựng “thiên đàng” tại thế.(ở tại đây không nơi nào khác).

II/Giải pháp “tâm linh”:

Chính là sự sáng tỏ âm dương hiểu được “Đại Đạo”bùng nổ ý thức bên trong thể hiện ra bên ngoài với vạn vật …là một, từ sự chân thật = Giúp sống không giành sống= Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp…= khởi Nhơn .Ngược lại tất cả  đều là “âm mưu”thế gian.

1/Nguyên lý âm dương: Vạn vật sanh ra do âm dương ,âm dương là nguồn cội,nhân tố thứ 3:Con người khi ý thức = biến hóa (tiêu hóa sáng tỏ âm dương)…tức khắc lộ diện ngay trong đời sống : Vượt hay Vướng không chối cải được …khi cơ chuyển pháp ,khai thế ,chuyển thế xuất hiện (05/5/2013=26/3 AL) từ nguồn năng lượng chính khí trời đất bắt đầu…theo cơ pháp “…đốt 3 cây nhang trong là án Tam tài,2 cây ngoài âm dương tượng ngũ khí…”

-Tam tài:Trời…. đất….người tinh khí thần ai cũng có chỉ cần nhớ lại : Ý thức = năng lượng chuyển hóa  từ nguồn cội.

-Âm dương:Chánh tà,Thiện ác,Tốt xấu,Đúng sai,Thắng thua….là muôn thuở do quan niệm sanh diệt (đối kháng đấu tranh…luôn bất ổn trong lòng người xã hội).Nay ngũ khí giúp xã hội con người tiên hóa, từ ngũ hành xã hội : Một chữ Hòa(ngũ khí) “…Tế tự nhơn sanh hiểu nhất ngôn “tức năng lượng bên trong mỗi người được giải phóng,không có lực cản nào ở thế gian có thể ngăn chặn được =sức mạnh lan tỏa ,tùng theo từ ý thức tự định vị …để tiến hóa = Tam kỳ cộng hưởng ….bắt đầu .

2/Phát triển (vật chất) nhờ ngũ hành,tiến hóa xã hội con người nhờ ngũ khí:

a/Đạo khởi ở đông(Tiếp) thành tại tây(Khai),hướng đạo chia sẽ phổ tế tại nam(Hiến),bảo tồn ở bắc(Bảo).

Thực tế từ những giá trị căn bản của Đạo học phương đông mà Tây phương đã khám phá ,phát minh ,ứng dụng …nhiều tiến bộ thành tựu KHKT công nghệ làm thay đổi thế giới(về vật chất) từ ngũ hành tự nhiên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong đời sống xã hội con người….nhưng nó cũng dẫn xã hội loài người đến chỗ gần như hổn loạn ,điên đảo và bế tắc cần điều chỉnh thay đổi (vượt rào).

b/Tiến hóa XH con người(đạo đức tinh thần)nhờ ngũ khí:(biểu tượng = năng lượng trên hình ảnh thánh tượng):

Ngũ hành tự nhiên tương ứng ngũ hành xã hội :

Kim

Kim: thuộc về tư tưởng (chánh trị đạo) có khả năng đào độn ngươn khí (AD) thâu hoạch ngươn khí ở trong sanh lực,tạo ra chuyển hóa (vượt thoát)rồi trở lại AD (hiện hửu) bằng đối đãi nhơn nghĩa …tham khảo biểu tượng :

-“Chí tại Xuân Thu thân tại Hớn”(trong lòng tư tưởng luôn hướng về đạo,thân đời sống hiện hửu hết lòng bằng sự chân thật với người khác,với công việc …là bản chất tự nhiên (nhơn vi sơ tánh bổn thiện)của con người ý thức.

– “Trung cang nghĩa khí”(Trung:Đạo=gốc,cang:thân,nghĩa:sự chân thật tự nhiên,khí: năng lượng ai cũng có tức là con người sống thánh thiện từ nguồn cội,hòa với tất cả không tách mình với người khác= làm gương.

-“Trừ tà diệt mỵ hộ chơn truyền” tức cái xấu, cái ác ở thế gian bị thu lại,hóa giải không còn phù họp nữa…(Thái văn Thâu=khai thế) thời đại mới bắt đầu .

Mộc

Mộc: Hưởng và sanh (trong bát phẩm chơn hồn) thuộc về đời sống qua chịu đựng trãi nghiệm ,trực nhận …từ bên trong (sáng tỏAD) rồi lộ diện thể hiện ra ngoài ở hiện tiền = sự thật không chối cải được …vẫn hiên ngang sống trong trời đất…biểu tượng :

-Huyền thoại lịch sử Quan Âm Thị Kính :Sống sáng tỏ AD thông suốt thế gian :không phải thật (giả tướng ở trong chùa),cái thật ở đằng kia=đời sống hiện hửu =đạo đức tinh thần là cơ bản ngay trong lòng xã hội nhân sinh .

-Bị thu phục và chuyển hóa qua hình ảnh 2 đệ tử(AD) Nam:Thiện Tài,Nữ:Long Nữ rất “quậy”ở thế gian ….là biểu tượng AD khi sáng tỏ thì chuyển hóa tức năng lượng giải phóng ,Sống chia sẽ cho tất cả.

Kim Mộc chính là cặp Âm Dương  chuyển hóa quyết định .

Thủy

Thủy: Trong hành Thủy,Hỏa,Thổ cũng chính là biểu tương Tam tài,ai cũng có cơ hội như nhau để chuyển hóa AD sống tốt cho mình và cho người khác (gia đình,xã hội) chỉ cần ý thức nhớ lại cái mình có, chớ không sài cái mình không có (vay mượn bên ngoài).

-Thủy=Nước =Sự sống=là xã hội thạnh trị thái bình =là lể là trật tự , ý thức…

-“Biển trần khổ….Thái Thượng….dẫn độ dài công giúp đời..”là nguyên lý tự nhiên từ nguồn cội=năng lượng vĩnh cửu. Có từ “vô vi cư thái cực chi tiền …khai thiên địa nhân vật chi tiên …càn khôn hoát vận ….nhựt nguyệt chi quang …”được kết nối chuyển hóa từ nguồn cội  tại đây và ngay bây giờ :Ý thứcTam tài , âm dương .

Hỏa

Hỏa :là hơi ấm là tình thương là hơi thở là ánh sáng chân lý tuyệt đối (thuộc về văn hóa kết tinh nhiều đời nhiều kiếp) là Chánh đẳng chánh giác là mẫu mực hoàn hảo…để con người hướng tới :Ý thức thể hiện trong đời sống hiện hửu= là Niết bàn tại thế.Tham khảo biểu tượng:

–  Đức Thích Ca thế tôn : Tấm gương có thật phi thường để con người ý thức :quan sát,trực nhận sáng tỏ giả chơn ,từ bỏ vật chất,dấn thân…tìm giải pháp cứu khổ cho nhân sinh = từ mê qua giác .

– Ý thức:”Mỗi chúng sanh đều có phật tánh=giác,..Tam giới duy tâm ,vạn pháp duy thức…

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm …và Di lạc chơn kinh : Giác là phật là pháp là giải thể phật là qui luật tự nhiên là sự chơn thật hiển nhiên ở tại thế này.Sống ý thức hành động ở trong mỗi người là bắt đầu khai thế ,đến lan tỏa ra ngoài là chuyển thế ..(năng lượng) .Hãy bắt đầu từ chính mình ngay bây giờ.

Thổ

Thổ : là đất là mình …khi ý thức phận làm người ,3 tầng năng lượng chính mình được giải phóng = sáng tỏ từ nguồn cội không còn bị nhốt kín bởi ngục tù của thân xác ,vật chất ,quyền lực,chúng ta là diển viên mà thôi…thế giới nầy chỉ là phương tiện (hạn hửu)…tự hóa giải nổi lo âu (sự an toàn) và niềm tin cuộc sống xuất hiện …từ cơ pháp:”…chừng nào đất dậy trời thay xác ,chư phật thánh tiên xuống ở trần…” ( tức con người bùng nổ ý thức,tư tưởng tư duy thay đổi, sự chân thật ở đời sống hiển nhiên lộ ra…)  Tham khảo biểu tượng:

-Hình ảnh Đức Khổng Tử …học thuyết Nho giáo…chỉ dạy và khuyên …còn tồn tại cơ bản ngũ thường :Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín tương ứng ngũ hành và Lễ Nhạc(trật tự và Hòa AD) để con người chuyển hóa “..khai nhơn tâm tất bổn…” về gốc.

-Tiên trình bùng nổ chuyển hóa ngũ hành thành ngũ khí khi Thổ (cơ nhơn) ý thức chuyển vào trong chính giữa do Tiên gia vận hành (năng lượng) mà Đức Lý nắm cơ nhơn Giáo Tông (…phải có 1 phần của con 1 phần của Thầy …con chuyển thì thế chuyển…) ở trục kinh tuyến (Ngũ chi) năng lượng vô vi biểu tượng TTTP vận hành trong mạng lưới năng lượng của vũ trụ,vạn vật…= Chánh khí trời đất) chính là chuyển Pháp-Khai Thế-chuyển Thế…đời sống mới bắt đấu .

Có thể Hệ thống lại như sau :

1/Ngũ hành tự nhiên                  Kim             Mộc            Thủy          Hỏa           Thổ

2/Ngũ hành địa linh(vùng)An Hòa,Tua 2  Núi BàMTL  Lòng hồ  Tòa Thánh  Độngđìnhhồ

3/Ngũ hành xã hội                 Tư tưỡng      Đời sống      Xã hội     Văn hóa      Nhơn sanh

4/Ngũ hành phổ tế(âm Việt)   Huyền            Sắc            Ngã            Hỏi             Nặng

5/Ngũ hành biểu tượng       Quan Thánh    Quan Âm Thái Thượng Thích Ca  Khổng Tử

6/Ngũ hành chuyển hóa          Nhơn             Nghĩa           Lễ              Trí              Tín

7/Ngũ hành cảm ứng:  Thiên ———-AD———–          Nhựt         Nguyệt          Tinh

8/ ———————-:   Địa     ———AD———–          Thủy            Hỏa               Phong

9/ ———————-:    Nhơn  ———AD———–           Thần           Khí              Tinh

10/ ———————:  Hòa     ———AD———–            Đạo           Pháp             Thế

Thập thiên cang= Thân= Gốc= Nguồn cội = Giải pháp tâm linh : “ Hội Yến”tại thế.

“….Phước thay những kẻ nào không thấy mà tin …” bởi chúng ta may duyên hạnh ngộ “đài cao “qua lời nói , thánh ngôn ,kinh điển …khám phá được( phần nào thôi) Siêu lý diệu chơn trong đời sống hiện hửu…. của bậc Tôn sư để lại. Hãy lưu ý “ Núi bà là kho báu của nhân loại, đến đây trước để tìm sự sống, sau tìm Đạo “ là ở trong túi Càn khôn (100 trứng nở 100 con,,,,,) góp phân xây dựng NHÀ NAM  thiên niên kỷ mới

Giải phóng năng lượng PIV

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here