Lộ trình tiến hóa

Lộ trình tiến hóa – Mỗi cá nhân là một thực thể độc lập : Tư duy- Lời nói- Hành động (năng lượng) là phương tiện tiến hóa trong giao tiếp xã hội cộng đồng xuyên quốc gia và toàn cầu… Khi khám phá” số 3 là con số thiêng liêng (nối tiếp) tạo vạn vật đó vậy .”- Nó giữ vai trò quyết định – chuyển hóa.

Bắt nguồn từ ý thức : “Tất cả chúng ta là Một” thông qua đối đãi : Tôn trọng người khác, Biết ơn người khác và Báo ơn người khác cùng bảo tồn sự sống .Đó là đạo đức “ăn ở đời “, xuyên phá tất cả.

Vấn đề hòa bình thế giới có được xuất phát từ mỗi cá nhân “..chuyển,thế chuyển”là thực tế .

Trong thời đại “Càn khôn vĩ tận thức”, toàn cầu hóa ,xã hội minh bạch = sự chân thật … vì con người cùng phát triển .Thế giới chuyển qua ngã rẽ mới , nó đòi hỏi mỗi cá nhân (năng lượng) trực nhận quyết định dũng cãm từ bên trong ,lộ ra ngoài ,cái riêng tư mất đi (lạc hậu) cái chung hồi sinh lan tỏa (thay đổi – ý thức) nền văn minh mới bắt đầu .”Tam ngươn Tứ chuyển “ !Chính là có cái nhìn mới về vũ trụ , về con người , về xã hội …

Về mọi mặt : Chính trị(gốc là tư tưởng),kinh tế, văn hóa, xã hội …của con người từ phân biệt, tranh đấu, đối đầu…(nhị nguyên) đã qua .Nay chuyển sang giai đoạn mới (Hòa ngũ khí). Vì con người đã nhận thức được :Sự hổn loạn- can dự và hủy diệt , mọi hành vi con người hiện nay kể cả các thế lực cường quyền, nhân danh , hô hào khẩu hiệu ,dựa hơi, ăn theo …đã quá lệch lạc đều tàn lụi dần rồi tự mất đi bởi họ cảm thấy xấu hổ ,đơn điệu, lẻ loi không còn đất sống nữa…..nhường chỗ cho sức mạnh vô biên :Sự chơn thật – chia sẽ cho tất cả trong cộng đồng xã hội nhân sinh-  chuyển hóa quyết định …

Lộ trình

Lộ trình tiến hóa

Lộ trình tiến hóa được lập trình kết nối hòa mạng “tự nhiên” nhờ quan sát mà trực nhận từ Số 3  :

Với 3 yếu tố cơ bản :

Một là nếu thiếu sự quan sát thấu triệt để nhận thức hiện hữu, thì vẫn còn mơ hồ , chờ đợi, thì hẹn lại mà thôi. Ta lại bỏ qua cơ hội , mà cơ hội thì luôn ẩn hiện trong đời sống .

Hai là có sự quan sát (khách quan) hiện thực sáng tỏ, thì mới ý thức rõ sức mạnh mọi vấn đề bắt nguồn từ sự chân thật, được “bảo hành tận gốc” để chuyển hóa .

Ba là từ đó mới cảm nhận được (vượt , thoát) hiểu cái gọi là chân lý , chân lý không đứng yên một chỗ, mà luôn thay đổi từ tiến hóa nhân sinh- tùy theo sự chuyển hóa năng lượng trong mình . Đó chính là chuyển hóa con người từ thế giới ( vương quốc) tất yếu ( tự đặt ra…) –  Sang nhân sinh Tự do tuyệt đối . Cũng cùng ý nghĩa :Con người từ chỗ hoàn toàn” nô lệ “( thực ra chỉ là phương tiện) năng lượng ngũ hành hậu thiên vật chất, sang (chuyển hóa năng lượng) ngũ khí thiên thiên phi vật chất để hòa trong túi càn khôn – đời sống vũ trụ nhân sinh .

.Được chuyển hóa : Chỉ cần để ý – Tự tri thì Sáng tỏ .

1( Một)   sanh    2 (Hai)  sanh      3 (Ba) sanh vạn vật (Lý thuyết toán học…)

– Khám phá                   Ý thức                  Hành động

( thay đổi:cái mới)    (nguyện vọng)        ( chuyển hóa)

– Mở nguồn                  Khởi động             Vận hành

(nhớ lại)                    (nghĩ tới)               (luôn để ý)

– Lập trình                     Cài đặt                  Sử dụng

(sắp sẳn)                     (tác động)             (khả năng mỗi người)

– A                                 Ă                                           (tạm xưng danh)

– Thái cực                      Âm                        Dương       (nguồn cội)

– Ý niệm                         Ý thức                  Trãi nghiệm (con người vô biên mới

(…ở Thượng Đế)   (nhớ lại chuyển hóa)    (nhân sinh)   nhận thức TĐ vô biên)

–                          Ý thức(hướng nội)       Nguyên nhân (chấm dứt sợ hải)

–              không Ý thức(hướng ngoại)    Hậu quả (sợ hải)

– Tiềm thức                   Ý thức                   Vô ý thức

– Khối năng lượng       Tiến trình       Đời sống tình thương (Thượng Đế).

( vĩnh cửu)            (vô giới hạn)       (Tự do tuyệt đối ) (vũ trụ nhân sinh là1)

– Đệ III xác thân       Đệ II xác thân      Đệ I xác thân

– Sau (tương lai)     Bây giờ (hiện tại)    Trước (đã qua)  (về thời gian)

– Ở đó               Đây đó (khoảng giữa)    Ở đây                (về không gian)

– Cao                       Dài                           Rộng

– Phi vật chất       Phản vật chất              Vật chất       (hữu hình hữu hoại)

– Điện tử dương     Trung hòa tử       Điện tử âm           (khoa học )

( Proton) +            (Neutron)           (Electron) – (kết nối đèn sáng)

– Thể Trí                   Thể Vía              Thể Xác         (tam bửu)

– Thần                      Khí                       Tinh                ..nt

– Chơn Linh            Chơn Thần           Hình hài           ..nt..

– Chơn linh –           Chơn linh –        Chơn linh –       ( ở đâu ?)

( ngoài ta)        ( xuyên qua ta)    ( ở trong ta )

– Công nhận                Công bố                Thực thi    (con đường trở về)

(trong lòng)     (nói ra chuyển hóa)    (bùng nổ hành động)

– Bát quái đài              Hiệp thiên đài         Cửu trùng đài

(năng lượng         (chuyển hóa năng          (chuyên hóa năng

Vĩnh cửu)           lượng BPCHồn)           lượng CTKHoa)

( ngoài: vô vi)  (xuyên qua: bán h.hình)  ( trong: hữu hình)

– Vàng                  Xanh                  Đỏ ( tam giáo tam bửu pháp luân)

–  2 Mũi                2 Tai                  2 Mắt  (tam thanh ứng hóa=tam thiên)

(tương lai)        (hiện tại)             (quá khứ)

(Cảm ứng)     (chuyên hóa)          (Sáng tỏ)   (khi hiệp nhập về 1)

– Trí Huệ            Trí Giác               Vạn Pháp    (Cung động AD)

(duy Hỉ)        (duy Nghĩa)             (duy Hòa )

(chia sẽ)        (ở chính mình)         (thể hiện)

– Kim Tiên          Long tu phiến       3 vòng vô vi (pháp chuyển vượt thoát)

(Điển lực…) (đào độn ngươn khí)  (đạt tại thế)

– Ngũ khí             Ngũ tạng              Ngũ hành            (bùng nổ chuyển hóa)

– Ngũ khí             Ngũ hành             Ngũ tạng             (trở về gốc)

– Một (1)                   Năm (5)         Ba (3) (Thái cực ngũ khí tam bửu:về gốc)

– Một (1)                   Ba (3)            Năm (5) (trở lại đời sống làm gương)

– Quân                       Sư                            Phụ                 ( tam tòng )

(với XH phụng sự) (với mình ý thức) (gia đình hòa khí) (nhơn sanh)

– Cha               Thánh Thần             Con                        ( tôn giáo)

(sáng tạo)         (như nhiên)         (được sáng tạo)

– Phật                   Pháp                    Tăng                           ..nt..

– Bi                       Trí                       Dũng

– Brahma             Civa                     Christna                      ..nt..

(sanh hóa)     (phát triển)              ( bảo tồn)

– Tham thiên             Lưỡng địa                                (dịch lý)

( biết BQĐ)     ( biết HTĐ và CTĐ) chưởng quản nhị hửu hình xong còn 1.

– Thầy(Đạo)          Càn khôn thế giới           Càn khôn vạn vật

(khai bát quái)    (qui luật muôn loài)   (chúng sanh,người gọi tăng)

– Đạo        qua          Pháp       biến        Thế , .      (Thiên địa nhân )

(Phước:chân ngã)     (Đức:duy nghĩa)

Thế         tùng         Pháp       về           Đạo .       ( Khởi Nhơn=xã hội)

(Đức:duy nghĩa)     (Phước:chân ngã)

– Âm                     Thái cực                 Dương    (sáng tỏ,đắcgiác tại thế)

(phát âm quang)  (nguồn cội)        (thu dương quamg)

(trên giữa 2 c mày)                         (Nê hườn cung)

– Pháp Quan Âm    Pháp Đức Lý     Pháp Quan Thánh  (Tam trấn: Ý thức)

– Pháp                        Chánh                   Truyền        (lập trình tự nhiên)

(ý thức tối cao)     (Năng lượng)            ( Hòa mạng)

– Phạm                                Công                                  Tắc (phá nhứt khiếu…).

(nguồn tinh khiết)  (năng lượng chuyển hóa)   (trực nhận đệ bát khiếu)

– BP Vọng Thiên         BP Hội Yến                BP Phật tổ    (..3 Bí pháp)

(hướng về gốc)       (sáng tỏ trở về)         (nhân sinh đắc giác tại thế)

(…Máy Linh…)      (Soi huệ quang…) (..Các chủng tộc….) :Giải căn=Thoát

– 10 phần                           Hết 7                      Còn 3   (lộ trình chuyển hóa)

(VCTC nguồn cội)   ( Thất tình: hào khí)    (Tam bửu)

..nt..                               Hết 2                      Còn 1

(sanh hóa)           (chuyển hóa AD)      (vượt thoát).(chiều thứ 4)

– Thượng THN         Hội ngươn thiên       Hư vô cao thiên (3 tầng NL tối cao)

(Nguồn cội)    ( Di lạc=Lộ Bình Dương)  ( Nhiên Đăng=Đời sống)

– Đạo (Hư vô)                Sư  (Hư vô)                    Tín  Đồ

– Thiên (Dương)             Địa (Âm)                      Nhân      (Tam tài)

Nhựt (năng lương)      Hỏa (vĩnh cữu) Thần              (chuyển hóa tầng 3)

Nguyệt (tiến trình)      Thủy (vô giới hạn)         Khí   (        nt               2)

Tinh (đời sống)           Phong (tự do tuyệt đối)  Tinh  (       nt                1)

Luyện, Hóa thế nào ?

1/ Luyện Tinh (năng lượng):Xác định điểm xuất phát, biết mình là ai (trong BPCH,tự định vị) và thắng được chính mình. Luôn để ý tư tưởng, lời nói , hành động có” kiểm soát”. Thể hiện chia sẽ , giúp sống không giành sống… chính là nhận thức được = Đời sống : Tự do tuyệt đối.

2/ Hóa Khí :Ý thức chuyển hóa (năng lượng) thành tự nhiên, thường xuyên trong  đời sống.

3/ Luyện Khí (năng lượng): Nghĩ …tới ! kết nối, luôn soi sáng xuyên phá tất cả, chính là ý thức rõ theo tiến trình vô giới hạn .

4/ Hóa Thần : Hòa khối năng lượng ý thức tối cao = Ý niệm

5/ Luyện Thần :Chuyển hóa năng lượng vận hành tự nhiên, cảm nhận được trong khối năng lượng vĩnh cửu .

6/ Hườn Hư : Trở lại điểm xuất phát Thái cực nguồn cội.

7/ Luyện Hư : Vận hành vĩnh cửu trong mạng lưới năng lượng vũ trụ .

8/ Hườn Vô : Trở về hòa khối năng lượng (hổn độn hồng mông) Vô cực.

( ..ở cấp độ : 6,7,8 làm Tr….)

(1)- Tụ là Thần               Tán là Khí                     Nhân sanh  (tam bửu AD)

(Đình)                       (Động)                      ( thân tâm:Hồ)

(Hồi quang)              ( phản chiếu)                 (biết tác động)

(2)- Ngưng Thần               Tụ Khí                     Bản thể chuyển hóa

(Đình tạm lắng)       (Đọng chuyển)                     (Ý thức)

(3)- Thần ngưng                 Khí Kết                  Bản thể chuyển hóa

(Đình lắng đọng)    (Đọng thành hình)               (Đời sống)

(2)Tụ Khí ngưng Thần: lần hồi Thần tựu cô đọng – Hội Yến – soi sáng liên kết với điển giới tiên thiên (gốc) theo tiến trình vô giới hạn, thì “Đạo” không rời thân (luôn ý thức) thân liên hiệp với “Đạo”  (Thần Khí qui căn).

(3) Thần ngưng Khí kết : Phát ra”lửa” hào quang (năng lượng) nơi thiên đình , trên ngay giữa 2chân mày. Lửa đó(năng lượng) thông công cùng điển giới tiên thiên (gốc) phát, thu, truyền, tấu… ( lửa hào quang đó gọi là” Ngươn Thần” ) ,tất cả là 1 trong khối năng lượng vĩnh cửu Càn khôn.

(1) Tán là Khí, tụ là Thần:Chỉ có ý thức bùng nổ khởi nhơn chuyển hóa , thì mới xuất hiện lộ diện :Đời sống là tự do tuyệt đối của mỗi nhân sinh cùng vũ trụ ở ngay bây giờ, tại thế là đây .

TÓM LẠI : Tất cả các 3 trên (1,2,3) đều ở trong bản thể chính mình , không ngoài bản thể ( ai cũng có ), Tiểu vũ trụ trong Đại vũ trụ -“Thầy trong Con – Con trong Thầy “… chỉ cần Nhớ Lại ,Ý thức – Siêu lý là chuyển hóa tự nhiên ,không có bất kỳ hình thức can dự nào …kể cả gọi là thiền ,vận khí ..Chỉ khi nào con người vượt qua cái gọi là” không gian 3 chiều” (nêu ở trên ) vẫn còn luôn luôn bị chi phối bởi luật hấp dẫn vạn vật ( do cái thức đẽ ra ,đặt tên ) mà phải đến “chiều thứ 4” mới giải quyết = thấu thoát mọi vấn đề vũ trụ nhân sinh , ta có cái nhìn khác ngay …( Đất dậy Trời thay xác…chính là “Bổn giác vi như, Kim giác vi lai” : Tức biết  được cái gốc của mình gọi là như, ngay lúc này mà biết được gọi là lai)….là Nhận thức được , Ý thức rõ, Cảm nhận được mình hòa với vũ trụ là 1. Mọi thứ ở đời sống đơn giản – thanh thản – vô ngại – tự tại – thăng hoa. Thời kỳ khai thế qua “Tam ngươn – Tứ chuyển” – vận hội mới : Kết cục , lộ diện tất cả  –  chuyển hóa  :  ” Khách trần – Động Đình – Khách Đình” xuất hiện : “Minh Đức , Tân Dân

Thời gian đi qua , mỗi ngày, mỗi giờ không ý thức …là vẫn còn đau khổ triền miên ……vấn đề là do chính ta quyết định  . Hãy vượt và thoát khỏi mọi thứ ..…! Hãy bắt đầu ….Và đừng bao giờ kết thúc . Lộ trình tiến hóa – Ai cũng có cơ hội .

Lộ trình tiến hóa …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here